Dz.U. z 2002 r. Nr 88 poz. 803   (data wydania: 27.06.2002)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 czerwca 2002 r.

w sprawie określenia wzoru formularza przekazania danych do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu oraz sposobu ich gromadzenia w tym systemie.

(Dziennik Ustaw z dnia 27 czerwca 2002 r.)


Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach 
(Dz. U. Nr 42, poz. 473) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Dane o kosmetykach, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy 
	z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, przekazuje się do systemu 
	informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, zwanego dalej 
	"systemem", na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 
	do rozporządzenia.
	2. Jeżeli kosmetyk występuje w różnych kategoriach, postaciach lub odmianach, 
	dla każdej kategorii, postaci i odmiany kosmetyku dokonuje się odrębnego 
	zgłoszenia na formularzu, o którym mowa w ust. 1, oraz dokonuje się odrębnej 
	rejestracji w systemie.  
§ 2. 1. Producent kosmetyku, w przypadku pozyskania informacji o wystąpieniu
	zachorowania, co do którego wystąpiło podejrzenie, że jego przyczyną było 
	użycie kosmetyku, zgłasza fakt zachorowania do systemu na formularzu, 
	którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.  
	2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni, a jeżeli 
	fakt zachorowania ma formę ostrego zatrucia, dodatkowo w formie niezwłocznego 
	powiadomienia telefonicznego.
§ 3. 1. Dokumentacja systemu prowadzona jest w Instytucie Medycyny Pracy 
	im. prof. dr J. Nofera w formie rejestrów, na które składają się odrębne 
	zestawy przesłanych formularzy danych o kosmetykach i danych o stwierdzonych 
	przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyków, oraz w formie utworzonej 
	na podstawie tych formularzy odpowiednich komputerowych baz danych.
	2. Formularze danych przekazane do systemu przed włączeniem do odpowiedniego 
	rejestru i utworzeniem zbioru danych są weryfikowane i uzyskują kolejny 
	numer zgłoszenia.
	3. Dane włączone do rejestru nie mogą być wymazywane lub w inny sposób usuwane.
	Poprawek wpisu można dokonywać wyłącznie przez dołączenie kolejnego formularza
	korygującego dane, z zaznaczeniem daty aktualizacji.
§ 4. 1. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera umieszcza i aktualizuje na
	swojej stronie internetowej informacje o warunkach dostępu i sposobie korzystania z
	komputerowych baz danych, o których mowa w § 3, przez podmioty wymienione 
	w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.
	2. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej korzystają ze stałego dostępu do systemu
	w formie elektronicznej na podstawie numeru identyfikacyjnego i hasła, przekazanych 
	przez Instytut, o którym mowa w ust. 1.
§ 5. Rejestry i przekazane w związku z nimi akta przechowuje się zgodnie z
	przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów
	archiwalnych.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński
Krajowy System Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotuKrajowy system informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu prowadzi Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi.

Kontakt:
ul. św. Teresy 8
90-950 Łódź
Pani dr Małgorzata Kotwica
tel. 0-prefiks-42-63-14-724
e-mail: kotwica@imp.lodz.pl


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2002 r. (poz. 803)


Wzór formularza przekazania danych o kosmetykach do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzanych do obrotu - pobierz plik
Wzór formularza przekazania danych o przypadku zachorowania spowodowanego użyciem kosmetyku do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzanych do obrotu - pobierz plik