Dz.U. z 2002r. Nr 69 poz. 644   (data wydania: 07.06.2002)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 24 maja 2002 r.

w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku.

(Dziennik Ustaw z dnia 7 czerwca 2002 r.)


Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach 
(Dz. U. Nr 42, poz. 473) zarządza się, co następuje:

§ 1.Wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym 
	składnika kosmetyku ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, zwany dalej 
	"wnioskiem", powinien zawierać:

	1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) producenta, zwanego dalej
	"wnioskodawcę",
	2) adres wnioskodawcy,
	3) dokładne określenie składnika, który ma być nieujawniony na
	opakowaniu jednostkowym kosmetyku, umożliwiające ustalenie jego tożsamości 
	lub	numeracji składników zgodnie z Międzynarodowym Nazewnictwem Składników 
	Kosmetycznych (INCI) oraz, jeżeli to możliwe, również numery: CAS, EINECS, 
	Colour lndex, a także nazwę ELINCS składnika i oficjalny numer, jaki został 
	nadany w przypadku notyfikacji; jeżeli nazwy lub numery nie zostały ustalone 
	- dokładne określenie nazwy surowca wyjściowego, nazwę części rośliny 
	lub zwierzęcia wykorzystanych do jego pozyskania oraz nazwy substancji 
	wchodzących w skład surowca,
	4) zamierzone zastosowanie składnika,
	5) ocenę bezpieczeństwa składnika dla zdrowia ludzi, przy jego
	zastosowaniu w kosmetyku, z uwzględnieniem charakterystyki toksykologicznej, 
	budowy chemicznej i stopnia kontaktu z ciałem ludzkim,
	6) szczegółowe uzasadnienie przyczyn, dla których wystąpiono z
	wnioskiem o zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa w oznakowaniu opakowania 
	jednostkowego	kosmetyku,
	7) nazwę handlową i kategorię kosmetyku, który ma zawierać
	składnik,
	8) projekt tekstu etykiety.

§ 2. Określa się wzór wniosku, który stanowi
	załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.