Dz.U. z 2003r. Nr 208 poz. 2019   (data wydania: 08.12.2003)

USTAWA

z dnia 30 października 2003 r.

o zmianie ustawy o kosmetykach.

(Dziennik Ustaw z dnia 8 grudnia 2003 r.)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473 oraz 
	z 2003 r. Nr 73, poz. 659 i Nr 189, poz. 1852) wprowadza się następujące zmiany:

	1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

	"1. W rozumieniu ustawy kosmetykiem jest każda substancja lub preparat 
	przeznaczone do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, 
	wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami 
	śluzowymi jamy ustnej, których wyłącznym lub podstawowym celem jest 
	utrzymanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie, zmiana 
	wyglądu ciała lub ulepszenie jego zapachu.";

	2) w art. 3:

	a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

	"1) producent - przedsiębiorcę, który wytwarza lub wprowadza kosmetyk 
	do obrotu, a także jego przedstawiciela, oraz każdą osobę, która występuje 
	jako wytwórca, umieszczając na produkcie lub do niego dołączając swoje 
	nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie; 
	za producenta uważa się także importera,

	2) wprowadzenie do obrotu - odpłatne lub nieodpłatne przekazanie kosmetyku 
	po raz pierwszy przez producenta użytkownikowi bądź przedsiębiorcy 
	uczestniczącemu w obrocie handlowym,",

	b) po pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

	"9) partia kosmetyku - partię towaru paczkowanego w rozumieniu ustawy 
	z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409),

	10) funkcja kosmetyku - określenie wskazujące na przeznaczenie lub zastosowanie 
	kosmetyku.";

	3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

	"2. Oznakowanie opakowania jednostkowego kosmetyku, z zastrzeżeniem ust. 3, 
	umieszczone na pojemniku i opakowaniu jednostkowym zewnętrznym zawiera 
	następujące informacje:

	1) nazwę handlową kosmetyku,

	2) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta, a także nazwę państwa, 
	jeżeli kosmetyk jest produkowany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
	i państw członkowskich Unii Europejskiej; informacje te mogą być skrócone, 
	pod warunkiem że umożliwiają identyfikację producenta,

	3) ilość nominalną kosmetyku w opakowaniu w jednostkach masy lub objętości 
	w momencie pakowania, z wyjątkiem oznakowania:

	a) opakowań zawierających mniej niż 5 gramów lub 5 mililitrów,

	b) bezpłatnych próbek i opakowań jednorazowego użytku,

	c) stosowanych zwyczajowo opakowań zbiorczych, na których nie podaje się 
	masy i objętości, jeżeli informacje te znajdują się na opakowaniach jednostkowych 
	umieszczonych w tych opakowaniach zbiorczych; przy czym opakowania zbiorcze 
	muszą zawierać czytelną informację o liczbie opakowań jednostkowych, chyba że 
	liczba opakowań jednostkowych jest dobrze widoczna z zewnątrz lub wyroby są 
	sprzedawane pojedynczo,

	4) termin trwałości, do którego kosmetyk przechowywany we wskazanych przez 
	producenta warunkach zachowuje w pełni swoje właściwości i odpowiada 
	wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1; termin trwałości określa się wyrazami 
	"najlepiej zużyć przed końcem" i następującymi po nich oznaczeniem odpowiednio 
	miesiąca i roku lub informacją o miejscu jego umieszczenia; jeżeli jest to niezbędne 
	ze względu na właściwość kosmetyku, należy wskazać warunki zapewniające jego 
	przydatność do użycia; podanie terminu trwałości nie jest wymagane, jeżeli minimalny 
	okres przydatności kosmetyku do użycia wynosi więcej niż 30 miesięcy,

	5) szczególne ostrzeżenia przy stosowaniu kosmetyku, jeżeli kosmetyk jest 	
	przeznaczony do stosowania przez osoby wykorzystujące ten kosmetyk 
	w ramach wykonywanego zawodu zgodnie z jego przeznaczeniem - dodatkowo 
	inne konieczne ostrzeżenia,

	6) numer partii lub inne dane pozwalające na identyfikację partii kosmetyku,

	7) funkcję kosmetyku, jeżeli nie wynika ona jednoznacznie z jego prezentacji,

	8) wykaz składników określonych zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym
	Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), poprzedzony wyrazem "składniki", 
	obejmujący:

	a) składniki w malejącym porządku według masy w momencie ich dodawania, przy 
	czym składniki w stężeniach poniżej 1 % mogą być wymienione w dowolnej 
	kolejności po składnikach w stężeniach większych niż 1 %,

	b) kompozycje zapachowe i aromatyczne określone wyrazem "zapach" lub "aromat" 
	lub ich odpowiednimi nazwami przyjętymi w INCI,

	c) numery barwników, które mogą być wymieniane po innych składnikach w dowolnej 
	kolejności, zgodnie z ich numerami określonymi w liście barwników dozwolonych do 
	stosowania w kosmetykach; w przypadku kosmetyków sprzedawanych w wielu 
	odcieniach kolorów, po oznaczeniu znakiem graficznym "+/-" jest dopuszczalne 
	wymienienie wszystkich barwników.";

	4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

	"Art. 8. 1. Tworzy się krajowy system informowania o kosmetykach wprowadzonych 
	do obrotu, zwany dalej "krajowym systemem".

	2. W krajowym systemie są gromadzone dane o kosmetykach i informacje 
	o przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem tych kosmetyków.

	3. Lekarz, który rozpoznaje przypadek zachorowania spowodowany użyciem 
	kosmetyku, jest obowiązany do niezwłocznego przekazania do krajowego systemu 
	informacji o przypadku takiego zachorowania.

	4. Producent jest obowiązany przed dniem wprowadzenia kosmetyku 
	do obrotu przekazać do krajowego systemu dane obejmujące:

	1) nazwę handlową kosmetyku i jego kategorię,

	2) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta zgłaszającego kosmetyk,

	3) adres miejsca udostępniania dokumentów zawierających informacje, o których 
	mowa w art. 11; producent wskazuje miejsce udostępniania dokumentów 
	na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium jednego z państw 
	członkowskich Unii Europejskiej.

	5. Producent jest obowiązany zgłaszać do krajowego systemu wszelkie zmiany 
	danych, o których mowa w ust. 4, w odniesieniu do kosmetyku znajdującego się 
	już w obrocie.";

	5) art. 9 otrzymuje brzmienie:

	"Art. 9. 1. Krajowy system prowadzi Główny Inspektor Sanitarny lub upoważniona 
	przez niego jednostka organizacyjna.

	2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
	formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań 
	spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposób gromadzenia ich w krajowym 
	systemie, z uwzględnieniem wymagań technicznych niezbędnych do przetworzenia 
	otrzymanych informacji.";

	6) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

	"1. Dane zawarte w krajowym systemie są udostępniane organom Państwowej 
	Inspekcji Sanitarnej.";

	7) w art. 11:

	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

	"1. Producent jest obowiązany udostępniać do celów kontroli, w miejscu wskazanym 
	stosownie do art. 8 ust. 4 pkt 3, udokumentowane informacje obejmujące:

	1) ilościowy i jakościowy skład kosmetyku, a w przypadku kompozycji zapachowych 
	i aromatycznych jej nazwę lub numer kompozycji oraz imię i nazwisko lub nazwę 
	oraz adres dostawcy poszczególnych składników kosmetyku,

	2) specyfikację fizykochemiczną i mikrobiologiczną surowców i gotowego kosmetyku 
	oraz kryteria kontroli czystości mikrobiologicznej kosmetyku,

	3) opis metody produkcji zgodnej z dobrą praktyką produkcji,

	4) ocenę wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi, przygotowaną 
	z uwzględnieniem charakterystyki toksykologicznej składników, ich struktury 
	chemicznej i stopnia kontaktu z ciałem człowieka, a także nazwisko i adres osoby 
	odpowiedzialnej za tę ocenę,

	5) istniejące dane o niepożądanych skutkach dla zdrowia ludzi powstałych 
	w następstwie stosowania kosmetyku,

	6) udokumentowane wyniki badań działania kosmetyku, jeżeli jest to uzasadnione 
	deklarowanym rodzajem działania kosmetyku.",

	b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

	"1a. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 4, musi posiadać wykształcenie wyższe 
	i kwalifikacje zawodowe w zakresie, w którym dokonuje oceny.",

	c) uchyla się ust. 3;

	8) w art. 13:

	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

	"1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawuje na zasadach i w trybie 
	określonym w odrębnych przepisach Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz w zakresie 
	znakowania, zafałszowań i prawidłowości obrotu Inspekcja Handlowa.",

	b) uchyla się ust. 5;

	9) w art. 14:

	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

	"1. Kto, bez zgłoszenia do krajowego systemu, wprowadza kosmetyk do obrotu 
	- podlega karze grzywny.",

	b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

	"1a. Kto wprowadza do obrotu kosmetyk po upływie terminu trwałości
	- podlega karze grzywny.".

Art. 2. Do czasu zakończenia procesu akredytacji laboratoriów na podstawie 
	przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 
	166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 
	1652), badania laboratoryjne, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy, o której mowa 
	w art. 1, wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 2 
	ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów 
	wykonawczych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
	nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia 
	w życie ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
					Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski