Dz.U. z 2003r. Nr 73 poz. 659   (data wydania: 30.04.2003)

USTAWA

z dnia 13 marca 2003 r.

o zmianie ustawy o kosmetykach.

(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2003 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473) 
	w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
	"2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, najczęściej 
	występujące kategorie produktów będących kosmetykami, biorąc pod uwagę kryteria 
	określone w ust. 1.".
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

					Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski